Tài sản đảm bảo theo quy định về giao dịch đảm bảo

2024/07/12 08:00:00

01 xe tải thùng kín BKS: 36C-340.85

Giá khởi điểm: 140.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đang đấu giá

Chi tiết

2024/07/02 08:00:00

01 xe ô tô khách BKS: 29B-410.23

Giá khởi điểm: 357.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đang đấu giá

Chi tiết

2024/07/03 08:00:00

01 xe ôtô Tải tự đổ BKS: 18C-088.97

Giá khởi điểm: 759.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đang đấu giá

Chi tiết

2024/07/04 08:00:00

01 xe sơ mi rơ mooc BKS: 29R-077.51

Giá khởi điểm: 154.000.000 vnd

Trạng thái: Đã kết thúc

Chi tiết

2024/07/02 08:00:00

01 xe ô tô Tải tự đổ BKS: 18C-087.49

Giá khởi điểm: 759.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đang đấu giá

Chi tiết

2024/06/29 08:00:00

01 xe ô tô Tải thùng kín BKS: 29C-193.08

Giá khởi điểm: 85.000.000 vnd

Trạng thái: Đã kết thúc

Chi tiết

2024/06/28 08:00:00

01 xe ôtô con BKS: 20A-458.60

Giá khởi điểm: 485.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đã kết thúc

Chi tiết

2024/06/28 08:00:00

01 xe ô tô con BKS: 30G-431.94

Giá khởi điểm: 459.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đã kết thúc

Chi tiết

2024/06/28 08:00:00

01 xe xi téc chở xăng BKS: 29H-578.99 Lần 2

Giá khởi điểm: 730.000.000 VNĐ

Trạng thái: Đã kết thúc

Chi tiết