Thông báo

Ngày đăng: 06/03/2024 10:54:27

Xe ô tô con BKS: 88A-531.45

Giá khởi điểm: 397.000.000 đồng

Tiền đặt trước: 79.400.000 đồng

Bước giá: 2.000.000 đồng/bước giá

Ngày đấu giá: 13/06/2024